Obchodní podmínky

IČO: 04935969
Web: www.pujcimevycep.cz
e-mail: rezervace@pujcimevycep.cz
Telefon: +420 608 379 610, +420 705 256 624

Předmět a účel

Tyto obchodní podmínky platí pro využívání služeb půjčovny Pronajímatele.
Pronajímatelem je společnost Jan Lacina (půjčíme výčep.cz), se sídlem Tyršova 219, 28002 Kolín, IČ: 04935969, a nájemcem osoba, která si zboží pronajímá, tj. zákazník, spotřebitel (dále je Nájemce).
Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen OP) jsou práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce při pronájmu výčepního zařízení, přístřešků a stánků a jiných produktů Pronajímatele. Přesný popis pronajímaných předmětů bude uveden vždy v konkrétní nájemní smlouvě vypracované Pronajímatelem, jež bude obsahovat přesnou specifikaci konkrétních pronajímaných předmětů, a to nejméně: počet kusů, typ, množství, dobu pronájmu, výši sjednaného nájemného, datum převzetí a předání pronajímaných předmětů, výši vratné zálohy, z níž je po ukončení pronájmu provedena úhrada v případné poškození pronajaté věci (dále jen „Pronajaté zboží“).
1. Přijetí závazné objednávky od spotřebitele Pronajímatel neprodleně potvrdí informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení již nemá vliv.
2. Potvrzením objednávky ze strany Pronajímatele, je uzavřena příslušná smlouva o nájmu movité věci na konkrétní pronájem Pronajatého zboží za podmínek sjednaných v těchto OP a v příslušné objednávce.
3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Pronajaté zboží si Nájemce převezme osobně na adrese: Tyršova 219, 28002 Kolín
Pokud dojde ke změně adresy provozoveny, Pronajímatel se zavazuje neprodleně písemně nebo e-mailem tuto skutečnost oznámit Nájemci. Jakmile Nájemce obdrží písemné oznámení o změně adresy provozovny, je povinen si Pronajaté zboží vyzvednout a vracet pouze na nové adrese provozovny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že Nájemce zvolí jiný než osobní odběr, je Nájemce povinen jinou dodací podmínku uvést do příslušné objednávky. Náklady na dodání Pronajatého zboží v takovém případě nese Najemce.

Práva a povinnosti Pronajímatele

1. Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci Pronajaté zboží k dočasnému užívání po dobu trvání nájmu.
2. Pronajímatel má právo po předchozí žádosti, aby mu Nájemce umožnil přístup k Pronajatému zboží za účelem kontroly jeho řádného užívání.
3. Pronajímatel má právo na úhradu nájemného Nájemcem v souladu s podmínkami těchto OP a příslušné objednávky.
4. Smluvní strany se domluvily, že při každém jednotlivém předání Pronajatého zboží Nájemci sepíší nájemní smlouvu.
5. Pronajímatel má právo užít obchodní označení Nájemce při uvádění referencí jiným potenciálním obchodním partnerům.
6. Pronajímatel má právo naúčtovat storno poplatek při zrušení objednaného pronájmu 2 dny před začátkem samotného pronájmu. Výše storno poplatku činí 10% z ceny pronájem, minimálně však 300,- Kč, není-li u konkrétního pronájmu domluveno jinak.
Na Pronajatém zboží se po celou dobu pronájmu nesmí provádět žádné opravy, či jiné zásahy. Při porušení této povinnosti odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou.
7. Pokud dojde ke zničení, ztrátě, či odcizení Pronajatého zboží je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli kupní cenu Pronajatého zboží uvedeného v nájemní smlouvě. Při poškození Pronajatého zboží je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu. Na výši škody se strany pokusí dohodnout; nedojde-li k dohodě, bude výše škody určena rozhodcem či soudním znalcem, na kterém se strany této smlouvy shodnou. Nedojde-li k dohodě o určení osoby rozhodce či znalce, mohou strany této smlouvy uplatňovat náhradu škody v soudním řízení. V případě, že u poškozeného nebo znečištěného Pronajatého zboží je nutná oprava nebo vyčištění Pronajatého zboží, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli náklady na opravu nebo vyčištění Pronajatého zboží podle platného ceníku Pronajímatele.
8. Pronajímatel má právo využít výši zálohy nebo její část na uhrazení vzniklé škody.
9. Nájemce má povinnost neprodleně informovat pronajímatele v případě zrušení objednaného pronájmu, či změny v předmětu objednávky (zejména termínu…) a to písemně nebo emailem.
10. Pronajímatel má právo při porušení těchto obchodních podmínek předat celou věc k řešení Policii ČR

Nebezpečí škody na Pronajatém zboží

Nájemce odpovídá za škodu na Pronajatém zboží po celou dobu pronájmu, tj. od převzetí Pronajatého zboží až do jeho řádného vrácení Pronajímateli.
2. Jestliže si Pronajaté zboží Nájemce nepřebírá osobně v provozovně Pronajímatele, ale si jej nechá doručit prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí škody na Pronajatém zboží na Nájemce předáním tohoto zboží prvnímu dopravci.

Výše nájemného a zálohy

1.Nájemné je mezi stranami této smlouvy stanoveno jako smluvní, a příslušná výše nájemného pro konkrétní pronájem Pronajatého zboží je vždy uvedena dle platného ceníku.
2. Záloha na Pronajaté zboží je mezi stranami této smlouvy stanovena jako smluvní, a příslušná výše zálohy pro konkrétní Pronajaté zboží je uvedena v nájemní smlouvě.

Vlastnické právo k pronajatému zboží

1. Po celou dobu trvání konkrétního nájmu zůstává Pronajaté zboží ve vlastnictví Pronajímatele, kdy Nájemce není oprávněn Pronajaté zboží prodat, pronajmout, ani jinak zcizit či zatížit právy třetích osob, není-li písemně domluveno jinak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Pokud je nájemní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu se zákonem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Pro odstoupení od smlouvy lze kontaktovat Pronajímatele a písemně oznámit, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, datumu učinění objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz, pokud z jeho strany bylo nájemné hrazeno předem. Pozn.: peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle Pronajímatele nebo na některé z jeho provozoven, pokud s tím spotřebitel souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy, musí Pronajímateli vrátit Pronajaté zboží, pokud jej již převzal a současně uhradit poměrnou část sjednaného nájemného až do okamžiku vrácení Pronajatého zboží Pronajímateli. Pokud nelze Pronajaté zboží vrátit (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být Pronajímateli vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Pronajímatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a také započíst svůj nárok proti nároku spotřebitele na vrácení uhrazeného nájemného předem, pokud bylo zaplaceno. Pronajímatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
3. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na dopravu vraceného zboží zpět k Pronajímateli.

Ochrana osobních údajů

1. Nájemce souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Pronajímatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Nájemce má právo být informován, jaké údaje o něm Pronajímatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
2. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Pronajímatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují:
a, policie ČR za účelem vymáhání navrácení Pronajatého zboží, nebo jakékoli porušení těchto obchodních podmínek
b, externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, pokud tak bylo sjednáno.

GDPR Obchodní podmínky

Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup uživatele webových stránek a nájemce v postavení subjektu údajů na stránky www.pujcimevycep.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů.
Pronajímatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s podmínkami souhlasu, je-li u takového zpracování zákonem vyžadován. Správcem osobních údajů je pronajímatel, společnost Jan Lacina (půjčíme výčep.cz), se sídlem Tyršova 219, 28002 Kolín, IČ: 04935969. Poskytnuté osobní údaje může pronajímatel využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá dobrovolný souhlas nájemce, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován. Nájemce bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita i bez jeho souhlasu k zasílání obchodních sdělení společnosti Jan Lacina (půjčíme výčep.cz) dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby.
Nájemce souhlasí se shromažďováním a následným zpracováním všech pronajímatelem získaných osobních údajů pro jeho marketingové účely, zejména k nabízení obchodu a služeb a šíření reklamy včetně zasílání reklamních sdělení elektronickými prostředky. Pronajímatel je současně oprávněn k poskytnutým osobním údajům přiřazovat jakékoliv další získané osobní údaje, vztahující se k nájemci a uživateli webových stránek, včetně jeho adresy elektronické pošty. Pronajímatel je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje nájemce a uživatele webových stránek jinému správci především za účelem zpracování účetní evidence. V případě, že si nájemce nepřeje další zasílání obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu rezervace@pujcimevycep.cz.
Stejně tak může pronajímatel bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb, a to do doby, dokud subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas na adrese pronajímatele s takovým zpracováním. Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy uchovány po dobu trvání smluvního vztahu (zahrnuje dobu od okamžiku uzavření nájemní smlouvy do ukončení nájemního poměru).
V ostatních případech, tj. v případě e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení a v případě jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb do doby do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení). V případech, kdy pronajímatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektů údajů, budou údaje zpracovány po dobu udělení souhlasu a není-li v textu souhlasu tato doba uvedena, tak na dobu do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů pro daný účel.
Pronajímatel tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů pronajímateli je nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu a dále má právo v případě podezření na porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm Pronajímatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese rezervace@pujcimevycep.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese pronajímatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.pujcimevycep.cz/, v den uzavření nájemní smlouvy nebo rezervace. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Nájemcem a Pronajímatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Nájemci. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Objednávkou zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 11. 2020.

Přesunout se na začátek